Vårt samfunnsansvar

Bærekraft blir stadig mer integrert i samfunns- og næringsliv. Klima- og miljøbevisstheten øker globalt. Ikke bare som følge av global oppvarming og de enorme negative miljømessige konsekvensene det medfører, men også fordi medarbeideres rettigheter og menneskerettigheter generelt har sterkere fokus: likhet mellom kjønn, like muligheter, anstendige arbeidsforhold og generelt arbeidstakeres rettigheter. Korrupsjon, hvitvasking og andre tvilsomme finansielle forhold arbeides det også med å forhindre. I kraft av vår rolle som en ledende aktør i lås- og sikkerhetsbransjen, tar vi miljøledelse og vår påvirkning på miljø og samfunn på største alvor, både i leveranser og på selskapsnivå.

Vi jobber systematisk med grønn omstilling og bærekraftsmål for å begrense vår belastning på miljøet og vårt klimaavtrykk. Vi skal gjøre det vi kan, der vi kan. Vi er overbeviste om at arbeidet vårt med bærekraft gjør oss til en bedre virksomhet, og til en mer attraktiv samarbeidspartner. Stadig flere oppdragsgivere og samarbeidspartnere etterspør dette fokuset, og unngår samarbeid med aktører som ikke har et dedikert forhold til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, herunder åpenhet og overholdelse av menneskerettigheter.

rIqqdlaSSVKBoWxy186W_Miljofyrtarn_norsk_logo_hoyopplost

Låssenteret er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift og gjør jevnlig miljøkartlegginger og klimaregnskap, og vi jobber ellers kontinuerlig med selskapets klima- og miljøpolicy og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn leverer smarte verktøy, slik at vi kan jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Både medarbeidere og eiere blir jevnlig, og minst månedlig, gitt status og rapportering om vårt bærekrafts- og ESG-arbeid.

baerekraft

Bærekraft?

Bærekraftsbegrepene ble introdusert for oss allerede i Brundtlandsrapporten i 1987. I 2004 tok FN og Kofi Annan initiativ til å få næringlivs- og finanstopper til å finne gode metoder for å inkludere bærekraft i finansielle og bedriftsøkonomiske vurderinger. Året etter kom studien «den som bryr seg, vinner», der ESG-begrepet dukket opp for første gang. Og med det argumentet for at investeringer i ESG har en vesentlig finansiell og økonomisk verdi. Ti år senere kom FNs 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030.

ESG er en engelsk forkortelse for Environmental, Social and Corporate Governance, noe som kan oversettes til Klima/miljø – Samfunnsansvar – Eierstyring/Selskapsledelse relatert til en bedrift. Alt refererer til hvor bærekraftig driften av en virksomhet er når det gjelder utvikling, produksjon, forvaltning og salg av virksomhetens produkter og tjenester. Hensikten med å fokusere på bærekraft og å definere bærekraftsmål, er å redusere faktorer som har en negativ påvirkning på samfunn og miljø.

apenhentsloven

Åpenhetsloven

I juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Åpenhetsloven pålegger større virksomheter som Låssenteret å sørge for at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres og ivaretas i hele virksomheten, inkludert i leverandørkjeden og for forretningspartnere. Dette gjøres gjennom virksomhetens informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger samt allmenhetens tilgang på informasjon.

Vårt forhold til åpenhet

Låssenteret har, og skal ha, en kultur basert på åpenhet. Våre holdninger og handlinger er transparente og basert på god forretningsetikk, ærlighet og respekt for andre mennesker. Vi praktiserer åpenhet overfor ansatte, ledelsen, styret, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Med denne åpenhetskulturen sikrer vi oss også mot korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking. Sammensetningen av styret gir et godt og balansert bilde av eierstrukturen og bidrar til å sikre aksjeeiere sine interesser og verdier. Våre ansatte får tilbud om medeierskap via vårt aksjeprogram, og i dag har Låssenteret omtrent 140 ansatte som er aksjonærer i selskapet.

Oppfølging av leverandører

Vi jobber for å drive Låssenteret på en ansvarlig måte, og er opptatte av at alle skal ha like rettigheter. Vi ønsker å sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere har det samme fokuset, og jobber jevnlig for å forsikre oss om at disse opererer i henhold til loven, våre etiske retningslinjer og ellers forplikter seg til å overholde menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og åpenhet overfor allmennheten. For Låssenteret er det viktig å følge våre leverandører tett opp, slik at vi alle bidrar til at menneskerettigheter blir fulgt, og åpenhetsloven overholdt. Dette er en integrert del av våre styrende prinsipper, og gjennom retningslinjer og prosesser opprettholder vi respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i overenstemmelse med gjeldende krav og forventninger. Våre leverandører må fylle ut og signere forpliktelseserklæring for overholdelse av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og åpenhet overfor allmennheten for leverandører og forretningspartnere til Låssenteret. De må anerkjenne vårt ansvar for å sikre god etisk og ansvarlig praksis. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966), og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet, som også er en del av etiske retningslinjer. Slike egenerklæringer blir oppbevart i vårt program, House of Control, for avtalehåndtering og dokumenter.

Vår virksomhet skal drives i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning, som også er noe vi både forventer og krever av våre arbeidstakere, leverandører og andre forretningspartnere. Vi skal bidra til at identifiserte utfordringer løses gjennom kontinuerlig og systematisk arbeid, utbedring, begrensning og forebyggende tiltak. Vi skal dele informasjon, herunder svare på spørsmål og dokumentere aktsomhetsvurdering. Vi tar brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold alvorlig. Avhengig av bruddets alvorlighetsgrad, kan det få konsekvenser både for arbeidstakere (alt fra advarsel til oppsigelse), og endringer i kontraktsforhold mellom leverandører og andre forretningspartnere. Selskapet har nulltoleranse for gjengjeldelser mot noen som snakker åpent om adferd de mener er uetisk, ulovlig eller uforenlig med våre retningslinjer, uansett om det avdekkes kritikkverdige forhold – forutsatt at man ikke med vilje har rapportert feilaktig.

Aktsomhetsvurdering og etiske retningslinjer

Låssenteret vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel, herunder overholdelse av menneskerettigheter. Låssenteret AS inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. Låssenteret og Låssenterets leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

For å oppfylle rollen vår som en oppmerksom samfunnsaktør jobber vi jevnlig med prosesser som skal finne, avverge og begrense negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Prosessene og kartleggingene går ut på å være bevisst på vårt, og våre samarbeidspartneres, ansvar og påvirkning, samt å ha tiltak som forebygger og reduserer mulig uønsket påvirkning, følge og om mulig gjenopprette eventuell skade. Nedenfor ser du vår prosess for arbeid med etisk handel, aktsomhet og samfunnsansvar.

Forankre

Vedta retningslinjer for etisk handel

Forankre internt

Kommuniserer eksternt til leverandører

Kartlegge

Kartlegg vareproduksjon

Risiko og forbedringsområde for produsenter

Tilpasse

Kartlegg innkjøpsrutiner

Tilpasning av selskapets prosedyrer og rutiner

Samarbeide

Plan for innkjøp

Følg opp gjennomføring av plan

Måle

Etablere måleparameter

Rapportere

Dokumentere

Kommunisere

Evaluere dokumentasjon

Forbedre

Forbedre basert på evaluering

Bærekraftsanalyse i Låssenteret

klimaregnskap

Klimaregnskap

Låssenteret har en løpende analyse og evaluering av alle sentrale bærekrafts-elementer. Vårt arbeid er basert på et rapporteringsoppsett fra MSCI – en ledende leverandør av beslutningsstøtteverktøy og -tjenester for investorer over hele verden.

Rapportering er tredelt. Den første delen er et klimaregnskap og omhandler miljømessige forhold som klimapåvirkning og karbonforbruk, bruk av råvarer, vann og energi og avfallshåndtering. Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG-protokollen) og er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser. Låssenteret leverer godt innenfor de fastsatte krav på alle elementer som inngår i klimaregnskapet.

Låssenteret tar miljøproblematikken på alvor og alle våre avdelinger skal være Miljøfyrtårn-sertifiserte. Sertifiseringen krever at hver avdeling hos oss tilfredsstiller både de generelle industrikriteriene og kriteriene spesifikke for vår egen bransje. Sertifisering av alle våre avdelinger som Miljøfyrtårn-bedrifter henspiller både på hver avdelings miljøinnsats og på deres sosiale ansvar. Miljøfyrtårnet er godkjent av EU-kommisjonen som en ordning som holder standarden og kvaliteten på lik linje med internasjonale miljømerkingsordninger (EMAS og ISO 14001).

låsesmed

Sosialt

Del to av rapporteringen omhandler sosiale forhold og viser innhold og sammensetning av personalet fordelt på funksjon og bakgrunn. For oss er det spesielt viktig å fokusere på de mulighetene vi kan gi ungdommen. Vi har derfor et særskilt fokus på lærlinger og deres utvikling. Det er vårt klare mål å rekruttere, utvikle og beholde talent i vår virksomhet. Dette er et samfunnsansvar vi gladelig påtar oss, alene eller sammen med hele bransjen og vi søker stadig nye lærlinger.

Videre tar denne delen av rapporteringen for seg ulike former for sykefravær og HMS-hendelser. HMS-hendelsene er også delt inn i alvorlighetsgrad. I tillegg vies sikkerhet for de ansatte, både når det gjelder arbeidsmiljøvern, arbeidsrettigheter samt eksponering for kjemiske og giftige stoffer god plass i rapporteringen. Tiltak innenfor forbrukerbeskyttelse, produktsikkerhet, personopplysningssikkerhet, personvern og datasikkerhet belyses også.

For at vi i Låssenteret skal være den ledende aktøren i vår bransje og best på det vi gjør, må vi speile mangfoldet i samfunnet. Mangfold gjør oss sterkere. Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn, kultur og erfaringer for å kunne være best. En inkluderende kultur og respekt for alle, uavhengig av forskjeller er sentralt for å tiltrekke oss kunnskap og erfaring.

På alle disse elementene er Låssenteret godt innenfor de krav som settes for sertifisering.

forretningsmessige-forhold

Forretningsetiske forhold

Låssenteret har, og skal ha, en kultur basert på åpenhet. Våre holdninger og handlinger er transparente og basert på god forretningsetikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Vi skjuler ingenting hverken for de ansatte, ledelsen, styret, samarbeidspartnere eller samfunnet for øvrig.
Med denne åpenhetskulturen sikrer vi oss også mot korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking.
Sammensetningen av styret gir et godt og balansert bilde av eierstrukturen og bidrar til å sikre både aksjeeiere sine interesser og verdier.

Låssenteret har over 120 ansatte som er aksjonærer i selskapet. Alle ansatte får tilbud om medeierskap via vårt aksjeprogram. Gjennom medeierskap har ansatte i selskapet anledning til å ta del i vår verdiskapning.

Konklusjon

Vi i Låssenteret vil hevde at bærekraft, definering av bærekraftsmål, aktivt fokus på miljø- og sosiale hensyn og forretningsetikk er mer enn fine ord til bruk i passende festtaler. Det er rett og slett basis for våre forretningsstrategier og vår måte å operere i markedet på. Det handler om at vi sammen tar et ansvar for vår felles fremtid og de utfordringene den bringer – og vi oppfordrer hele tiden både våre ansatte og samarbeidspartnere til å være sine ansvar bevisste – på denne måten blir en løpende evaluering fra ledelsen og Styret en helt naturlig del av vår daglige drift.

Ta kontakt

Har du spørsmål om vårt arbeid med bærekraft, aktsomhet og etiske retningslinjer? Kontakt vår bærekraftsavdeling så svarer vi deg innen tre uker.