Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighet

Låssenteret AS sine salgs- og leveringsbetingelser gjelder salg til alle kunder. Såfremt det ikke er
inngått andre skriftlige avtaler, skal disse salgs- og leveringsbetingelser gjelde mellom partene.

2. Tilbud og priser

Låssenterets priser er gitt i den til enhver tid gjeldende veiledende prisliste.

Fakturering gjøres i henhold til gjeldende priser og betingelser på leveringsdagen. Priser og rabatter
kan endres uten særskilt varsel.

Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidbegrenset og signert av Låssenteret for å være gyldige.
Eventuelle rabatter avtales særskilt.

3. Leveringstid

Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det
tidspunkt en ordre er mottatt hos Låssenteret til varene foreligger leveringsklare på Låssenterets lager.

Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå veiledende; som en antatt bearbeidingstid, og er ikke
juridisk eller økonomisk bindene. Leveringstid angis med leveringsdato, og er å forstå som
leveringsklar i Låssenterets lokaler kl. 16:00 den angitte dato.

For leveranser der leveringsdato ikke er endelig avtalt, kan Låssenteret forlange at kjøperen avhenter
eller aksepterer levering innen 3 måneder fra ordredato.

Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av Låssenteret, og eventuelle påløpte
kostnader vil bli belastet kunden.

4. Frakt

Alle ordinære leveranser leveres fra Låssenterets lager. Leveranser direkte til kunde, blir belastet med
fraktkostnader. Det samme gjelder for spesialbestillinger, hasteordre o.l.

5. Betaling

Betalingsbetingelser er kontant, dersom ikke avtale om kreditt er inngått.
Betalingen anses å ha skjedd rettidig dersom betalingsoppdrag er utført i post eller bank senest på
forfallsdag.

Ved forsinket betaling beregnes lovens gjeldende morarente fra det tidspunkt betaling skulle skjedd.

Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling.

6. Salgspant

Låssenteret har salgspant i / eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg
for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er
beskrevet i panteloven.

7. Produkt og produksjon

Alle produkter leveres i henhold til Låssenterets til enhver tid gjeldende standarder for det aktuelle
produkt m.h.t. materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner. Ordre på produkter som
ønskes levert avvikende fra gjeldende standarder, skal i hvert tilfelle godkjennes av Låssenteret og
leveres da mot pristillegg.

8. Reklamasjon og retur

Kontroll av mottatte varer må skje straks og senest en uke etter mottak. Kunden plikter selv å
undersøke om produktet passer til det formål han har bestilt det til. Retur av varer som følge av
reklamasjon må følge de til enhver tid gjeldende reklamasjonsbestemmelser hos Låssenteret.

Varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas ikke i retur. Unntak fra denne
hovedregelen kan kun skje for lagerførte varer når helt spesielle grunner foreligger og under
forutsetning av at varene og emballasjen er i prima stand. Ved slik retur beregnes returomkostninger
på minimum 10% av fakturabeløp. Returfrakt må dekkes av kunden. Ikke lagerførte varer (skaffevarer)
tas uansett ikke i retur.

Enhver retur må avtales på forhånd. Retur av varer må følge de til enhver tid gjeldende
returbestemmelser hos Låssenteret.

9. Ansvarsforhold

Låssenteret har plikt og rett til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i materialer, konstruksjon,
tilvirkning eller montasje ved å utbedre produkt/montasje, eller å levere nytt tilsvarende produkt.

Kunden skal gi skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg,
og senest ett år fra leveringsdato. Låssenteret sitt mangelansvar gjelder inntil 2 år fra den dato
produktet ble levert og maksimalt 3 år fra produksjonsdato.

Låssenteret er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering som kjøper har ansvaret for, feil ved
installasjon som ikke er utført av Låssenteret, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av
varen og dens deler, eller bruk av ikke-originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også
nøkler og nøkkelemner.

Låssenteret svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader. Kostnader som kunden har i
forbindelse med mangelen som for eksempel montering/demontering, tapt arbeidsfortjeneste,
vaktordninger etc. dekkes av kunden.

10. Leveringshindringer og Force Majeure

Hvis leveranser blir forhindret eller forsinket som følge av krig, myndighetenes inngrep, arbeidskonflikt,
maskinskade, materialmangel, forsinket levering fra underleverandør, opphør, brann, naturkatastrofer
eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er Låssenteret uten ansvar for følgene herav.

11. Tvister

For enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med vareleveransen, vedtar partene Bergen tingrett
som verneting.