Låssenteret og bærekraftsmål

Bærekraft?

Begrepene bærekraft og bærekraftig utvikling så dagens lys i Brundtlandrapporten allerede i 1987. I 2004 inviterte FN og Kofi Annan næringslivs- og finanstopper til å finne gode metoder for å inkludere bærekraft i finansielle og bedriftsøkonomiske vurderinger. Året etter kom en studie som på norsk het «Den som bryr seg, vinner» – og her dukker ESG-begrepet opp for første gang. Med begrepet fulgte også argumentet for at investeringer i ESG har en vesentlig finansiell og økonomisk verdi. 10 år senere vedtok FN sine 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030.

ESG er en engelsk forkortelse for Environmental, Social and Corporate Governance, noe som kan oversettes til Miljø-, Samfunnsansvar og Selskapsledelse relatert til en bedrift. Alt refererer til hvor bærekraftig driften av en virksomhet er når det gjelder utvikling, produksjon, forvaltning og salg av en virksomhets produkter og tjenester. Hensikten med å fokusere på bærekraft og å definere bærekraftsmål, er å redusere faktorer som har en negativ påvirkning på samfunn og miljø.

Mål med bærekraft

Målet med å ha et fokus på bærekraft synes i dag vesentlig klarere enn for bare 20 år siden. For det første har miljøbevisstheten økt over hele kloden i tråd med global oppvarming, stadig kraftigere ekstremvær, plast i havet, CO2-utslipp og andre negative miljømessige utviklingstrekk. De seneste tiårene har også fokus på medarbeideres rettigheter på alle nivåer over hele verden økt drastisk – både når man snakker om likhet mellom kjønn, like muligheter for alle, utenforskap og generelt om arbeidstaker sine rettigheter. Hendelser i finanssektoren tidlig på 2000-tallet satte også fokus på korrupsjon, hvitvasking og finansiell triksing. Arbeidet for å forhindre alt dette samles i fellesbetegnelsen bærekraft.

I kraft av vår rolle som en ledende aktør i vår bransje tar vi vår påvirkning på miljø og samfunn alvorlig. Både i våre leveranser og på selskapsnivå jobber vi systematisk med bærekraftsmål for å begrense vår belastning på samfunnet med å implementere flere bærekraftige ytelser i våre leveranser. Vi skal gjøre det vi kan, der vi kan.

Vi i Låssenteret forholder oss aktivt til bærekraft og det å definere bærekraftsmål fordi vi tror på viktigheten av det samfunnsansvaret dette innebærer. Videre er vi overbeviste om at arbeidet vårt med bærekraftsmål gjør oss til en bedre samfunnsaktør og til en mer attraktiv samarbeidspartner. Flere og flere av våre oppdragsgivere, både i det private og det offentlige, etterspør våre holdninger og handlinger på området Enkelte oppdragsgivere vil ikke engang invitere partnere inn dersom man ikke har en oppdatert og oppegående holdning til bærekraft og bærekraftsmål.

Vi kan trygt inviteres inn!

Sammen med våre kunder, ansatte, eiere, leverandører og samarbeidspartnere skal vi levere de gode bærekraftige prosjektene.

Bærekrafts-analyse i Låssenteret

klimaregnskap

Klimaregnskap

Låssenteret har en løpende analyse og evaluering av alle sentrale bærekrafts-elementer. Vårt arbeid er basert på et rapporteringsoppsett fra MSCI – en ledende leverandør av beslutningsstøtteverktøy og -tjenester for investorer over hele verden.

Rapportering er tredelt. Den første delen er et klimaregnskap og omhandler miljømessige forhold som klimapåvirkning og karbonforbruk, bruk av råvarer, vann og energi og avfallshåndtering. Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG-protokollen) og er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser. Låssenteret leverer godt innenfor de fastsatte krav på alle elementer som inngår i klimaregnskapet.

Låssenteret tar miljøproblematikken på alvor og alle våre avdelinger skal være Miljøfyrtårn-sertifiserte. Sertifiseringen krever at hver avdeling hos oss tilfredsstiller både de generelle industrikriteriene og kriteriene spesifikke for vår egen bransje. Sertifisering av alle våre avdelinger som Miljøfyrtårn-bedrifter henspiller både på hver avdelings miljøinnsats og på deres sosiale ansvar. Miljøfyrtårnet er godkjent av EU-kommisjonen som en ordning som holder standarden og kvaliteten på lik linje med internasjonale miljømerkingsordninger (EMAS og ISO 14001).

låsesmed

Sosialt

Del to av rapporteringen omhandler sosiale forhold og viser innhold og sammensetning av personalet fordelt på funksjon og bakgrunn. For oss er det spesielt viktig å fokusere på de mulighetene vi kan gi ungdommen. Vi har derfor et særskilt fokus på lærlinger og deres utvikling. Det er vårt klare mål å rekruttere, utvikle og beholde talent i vår virksomhet. Dette er et samfunnsansvar vi gladelig påtar oss, alene eller sammen med hele bransjen og vi søker stadig nye lærlinger.

Videre tar denne delen av rapporteringen for seg ulike former for sykefravær og HMS-hendelser. HMS-hendelsene er også delt inn i alvorlighetsgrad. I tillegg vies sikkerhet for de ansatte, både når det gjelder arbeidsmiljøvern, arbeidsrettigheter samt eksponering for kjemiske og giftige stoffer god plass i rapporteringen. Tiltak innenfor forbrukerbeskyttelse, produktsikkerhet, personopplysningssikkerhet, personvern og datasikkerhet belyses også.

For at vi i Låssenteret skal være den ledende aktøren i vår bransje og best på det vi gjør, må vi speile mangfoldet i samfunnet. Mangfold gjør oss sterkere. Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn, kultur og erfaringer for å kunne være best. En inkluderende kultur og respekt for alle, uavhengig av forskjeller er sentralt for å tiltrekke oss kunnskap og erfaring.

På alle disse elementene er Låssenteret godt innenfor de krav som settes for sertifisering.

forretningsmessige-forhold

Forretningsetiske forhold

Låssenteret har, og skal ha, en kultur basert på åpenhet. Våre holdninger og handlinger er transparente og basert på god forretningsetikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Vi skjuler ingenting hverken for de ansatte, ledelsen, styret, samarbeidspartnere eller samfunnet for øvrig.
Med denne åpenhetskulturen sikrer vi oss også mot korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking.
Sammensetningen av styret gir et godt og balansert bilde av eierstrukturen og bidrar til å sikre både aksjeeiere sine interesser og verdier.

Låssenteret har over 120 ansatte som er aksjonærer i selskapet. Alle ansatte får tilbud om medeierskap via vårt aksjeprogram. Gjennom medeierskap har ansatte i selskapet anledning til å ta del i vår verdiskapning.

Konklusjon

Vi i Låssenteret vil hevde at bærekraft, definering av bærekraftsmål, aktivt fokus på miljø- og sosiale hensyn og forretningsetikk er mer enn fine ord til bruk i passende festtaler. Det er rett og slett basis for våre forretningsstrategier og vår måte å operere i markedet på. Det handler om at vi sammen tar et ansvar for vår felles fremtid og de utfordringene den bringer – og vi oppfordrer hele tiden både våre ansatte og samarbeidspartnere til å være sine ansvar bevisste – på denne måten blir en løpende evaluering fra ledelsen og Styret en helt naturlig del av vår daglige drift.